برگزاری جلسه بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت لیزینگ پارسیان ...ادامه
برگزاری جلسه بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان ...ادامه
برگزاری جلسه بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت تامین اندیش پارس ...ادامه
برگزاری جلسه بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت گروه صنایع فولاد صبح پارسیان ...ادامه
برگزاری جلسه بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت کارگزاری پارسیان ...ادامه

گروه مالی پارسیان