صورت‌های مالی

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹