کمیته ریسک

اعضای کمیته ریسک

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱علی روحیرئیس کمیته
۲علیرضا سارنجعضو کمیته
۳نازنین عزیزیعضو کمیته