اعضای هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره


 اعضای حقوقی نماینده سمت عضویت
شرکت خدمات مشاور خرد پیروز (سهامی خاص)محمد حسین رمضانی فوکلائی رئیس هیئت مدیرهغیرموظف
شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص)یوسف بشرخواه عضو هیئت مدیرهغیرموظف
شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین (سهامی خاص)علی روحیعضو هیئت مدیرهغیرموظف
بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)حمیدرضا رفیعینائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملموظف
گروه صنایع فولاد صبح پارسیان (شرکت سهامی خاص)مصطفی شهریاریعضو هیئت مدیره و معاون مالی-اداریموظف