سهامداران

 

سهامداران

حقوقی درصد
 بانک پارسیان ۹۹.۹۹۸
 شرکت تامین اندیش پارس  ۰.۰۰۰۵
 شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین  ۰.۰۰۰۵
 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  ۰.۰۰۰۵
 شرکت لیزینگ پارسیان  ۰.۰۰۰۵
 کل  ۱۰۰