اعضای هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره


 اعضای حقوقی نماینده سمت عضویت
 شرکت خدمات مشاور خرد پیروز (سهامی خاص) محمد حسین رمضانی فوکلائی رئیس هیئت مدیره و معاون مالی-اداری موظف
 شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) یوسف بشرخواه عضو هیئت مدیره غیرموظف
 شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) علی روحی عضو هیئت مدیره غیرموظف
 بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) حمیدرضا رفیعی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملموظف 
 گروه صنایع فولاد صبح پارسیان (شرکت سهامی خاص) - عضو هیئت مدیره