اعضای هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره

اعضای حقوقی
 نماینده  سمت  عضویت
 شرکت لیزینگ پارسیان  محمد حسین رمضانی فوکلائی   رئیس هیئت مدیره و معاونت مالی-اداری موظف
 شرکت تامین اندیش پارس  یوسف بشرخواه  عضو هیئت مدیره  غیرموظف
 شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین  علی روحی   عضو هیئت مدیره غیرموظف
 بانک پارسیان  حمیدرضا رفیعی  نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  موظف
 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان - عضو هیئت مدیره